Tuesday, March 17, 2015

ทุนกรีซ

ทุนภาษากรีก The State Scholarships Foundation: I.K.Y
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐกรีซ ได้จัดสรรทุนแก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาในหลักสูตรภาษากรีกสมัยใหม่และวัฒนธรรมโดยมูลนิธิทุนการศึกษาแห่งรัฐ (The state Scholarships Foundation: I.K.Y) สาธารณรัฐกรีซ ประกาศมอบทุนการศึกษาจำนวน 60 ทุนให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติรวมทั้งชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษากรีกสมัยใหม่และวัฒนธรรม (Modern Greek Language and Culture) โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1 เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติกรีซ
2 ได้รับวุฒการศึกษาปริญญาตรีในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ หรือผู้จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีที่ทำงานสอนภาษากรีซเป็นภาษาต่างประเทศ
3 อายุไม่เกิน 40 ปี
4 มีความรู้ภาษากรีกขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย

หลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้างต้นก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยขอให้ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1 ใบสมัครและต้องแนบรูปถ่ายปัจจุบัน
2 ประวัติย่อผู้สมัคร (Curriculum Vitae)
3 สำเนาใบปริญญาบัตรที่มีการรับรอง
4 ประกาศนียบัตรที่ระบุถึงความรู้ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
5 จดหมายแนะนำสำหรับประกอบการอ้างอิง จำนวน 2 ฉบับ
6 เอกสารรับรองการทำงานในฐานะครูสอนภาษากรีก (ถ้ามี)
7 สูติบัตร
8 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจล่าสุดออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
9 สำเนาพาสปอร์ตและบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีการสมัคร
กรอกใบสมัครและแนบประวัติย่อในข้อสองผ่านทางเว็บไซต์ http://www.iky.gr/ ส่วนเอกสารอื่นให้ส่งตามไปทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่สามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ ให้ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดผ่านสถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทยหรือส่งผ่านทางไปรษณีย์ โดยต้องดำเนินการดังนี้
1 เอกสารการสมัครทั้งหมดต้องเขียนขึ้นหรือได้รับการแปลเป็นภาษา อังกฤษ กรีก หรือฝรั่งเศส
2 เอกสารในข้อที่ 3, 4, 7, 8 และ 9 ต้องได้รับการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตกรีกในประเทศไทย
3 ผู้สมัครต้องส่งเฉพาะสำเนาของเอกสารที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น เอกสารที่ส่งมาแล้วจะไม่มีการส่งคืน เอกสารที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถอ่านได้จะไม่ได้รับการพิจารณา
4 ผู้สมัครที่กำลังรับทุนหรือเคยได้รับทุนจากมูลนิธิทุนการศึกษาแห่งรัฐ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับทุน
5 ผู้สมัครที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับทุน

ระยะเวลาการรับทุน
ทุนจะได้รับตามเวลาศึกษา 5 เดือน และจะเปิดสอนแต่หลักสูตรพิเศษในสาขาภาษากรีกสมัยใหม่และวัฒนธรรมซึ่งเปิดสอนในมหาวิทยาลัยของกรีกดังต่อไปนี้ Athen University/ Thessaloniki University/ loanninna University/Patra University/CreteUnivesity

ทุนที่จะได้รับ
ทุนการศึกษาที่จะได้รับครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
1 ค่าอาหารและที่พัก (ในเขตมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาหรือในแฟลตของมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา)
2 ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
3 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน (ภายใต้บริการทางสาธารณสุขของประเทศกรีซ)
4 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน
5 ค่าใช้จ่ายขั้นต้น

ข้อกำหนดในการรับทุน
1 ผู้ได้รับทุนต้องเข้าศึกษาตามหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอและต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้น

ช่วงเวลารับสมัคร
เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02 628 5646-8 ต่อ115, 117

ทุนก่อนหน้า